Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự mơ màng, sự đăm chiêu, sự trầm ngâm
  Tính từ
  mơ màng, đăm chiêu, trầm ngâm

  * Các từ tương tự:
  musingly