Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  ôn hoà
  please be more temperate in your language
  xin hay ăn nói ôn hoà hơn
  temperate zones
  vùng ôn đới (có khí hậu ôn hoà)

  * Các từ tương tự:
  temperately, temperateness