Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

temperateness /'tempəritnis/  

  • Danh từ
    tính có chừng mực, tính điều độ
    tính ôn hoà (khí hậu)
    tính đắn đo, tính giữ gìn (trong lời nói...)