Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

puritanical /,pjʊəri'tænikl/  

 • Tính từ
  (nghĩa xấu)
  khắt khe về đạo đức
  a puritanical attitude
  thái độ khắt khe về đạo đức

  * Các từ tương tự:
  puritanically, puritanicalness