Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  kiềm chế được; dằn lại được; tự chủ
  a restrained discussion
  một cuộc thảo luận có kiềm chế
  a restrained anger
  kiềm chế được cơn giận
  I was expecting him to be furious but he was very restrained
  tôi nghĩ là ông ấy sẽ giận dữ nhưng ông ấy rất tự chủ
  dè dặt; thận trọng
  câu trả lời thận trọng và bình tĩnh chống lại những lời chỉ trích
  giản dị; hài hòa
  restrained style
  văn phong giản dị