Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

temperately /'tempərətli/  

  • Phó từ
    [một cách] ôn hoà