Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (cũ) trinh bạch (chưa có quan hệ tình dục)
  trinh tiết
  trong trắng, tiết hạnh
  mộc mạc, không cầu kỳ (văn)

  * Các từ tương tự:
  chastely, chasten, chastener, chasteness