Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  bổ dưỡng (thức ăn)
  khỏe mạnh
  have a wholesome appearance
  trông bề ngoài khỏe mạnh
  lành mạnh
  những phim như phim đó không phải là thú tiêu khiển lành mạnh đối với các cháu

  * Các từ tương tự:
  wholesomeness