Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

healthful /'helθful/  

  • Tính từ
    có lợi cho sức khỏe, lành (không khí…)

    * Các từ tương tự:
    healthfullness, healthfulness