Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nutritious /nju:'tri∫əs/  /nu:'tri∫əs/

  • Tính từ
    bổ, có chất bổ

    * Các từ tương tự:
    nutritiousness