Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  làm khỏe người
  bracing sea-air
  không khí biển làm khỏe người

  * Các từ tương tự:
  bracingly