Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

exhilarating /ig'ziləreitiη/  

  • Tính từ
    làm phấn chấn, làm hồ hởi

    * Các từ tương tự:
    exhilaratingly