Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

invigorating /in'vigəreitiη/  

 • Tính từ
  làm cho khỏe khoắn hoạt bát lên
  an invigorating climate
  khí hậu làm khỏe khoắn hoạt bát lên

  * Các từ tương tự:
  invigoratingly