Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    tiếp sức sống cho, tiếp sinh khí cho, tiếp sức mạnh cho

    * Các từ tương tự:
    vitalizer