Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  thuốc bổ (nghĩa đen, nghĩa bóng)
  you look run-downyou need a tonic
  anh trông có vẻ mệt mỏi, cần uống thuốc bổ đấy
  the good news acted as a tonic on us all (tiếng lóng)
  tin vui đã tác động như một liều thuốc bổ lên tất cả chúng tôi
  như tonic water
  (âm nhạc) âm chủ
  Tính từ
  [thuộc] âm chủ
  bổ dưỡng, bổ
  sea air has a tonic quality
  không khí biển bổ cho sức khoẻ

  * Các từ tương tự:
  tonic sol-fa, tonic water, tonicity