Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

heartening /'hɑ:tniη/  

 • Tính từ
  cổ vũ, động viên
  heartening new
  tin tức cổ vũ mọi người

  * Các từ tương tự:
  hearteningly