Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hearteningly /'hɑ:tniηli/  

  • Phó từ
    [một cách] cổ vũ