Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [làm cho] vui, khích lệ
  cheering news
  tin vui
  Danh từ
  tiếng reo hò; tiềng khích lệ cổ vũ
  the cheering could be heard half a mile away
  tiếng reo hò có thể nghe xa hàng nửa dặm

  * Các từ tương tự:
  cheeringly