Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  (cũng hurray, hooray) (+ for)
  hoan hô
  hurrah for the holidays!
  Hoan hô kỳ nghỉ
  hip, hip, hurrah
  xem hip
  Danh từ
  (cũng hurray)
  tiếng hoan hô