Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (giải phẫu)
  hông, eo
  số đo vòng eo (của một người)
  anh ta đứng chống nạnh
  Danh từ
  (cũng rose-hip)
  quả tầm xuân
  Thán từ
  thường hip, hip, hurrah; hurray
  hoan hô
  Tính từ
  (cũ, lóng) đúng mốt;[theo] đời mới nhất

  * Các từ tương tự:
  hip flask, hip-bath, hip-bone, hip-disease, hip-joint, hip-pocket, hip-roof, hipe, Hiperbola