Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Ngoại động từ
  làm phấn chấn, làm phấn khởi, làm hân hoan
  làm tự hào, làm hãnh diện
  Tính từ
  (từ cổ,nghĩa cổ) phấn chấn, phấn khởi, hân hoan, hoan hỉ
  tự hào, hãnh diện

  * Các từ tương tự:
  elated, elatedly, elatedness, elater