Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

buoyancy /'bɔiənsi/  

  • Danh từ
    sự nổi; sức nổi
    xu hướng lên giá
    khả năng hồi lại nhanh sau thất bại