Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

light-heartedness /lait'hɑ:tidnis/  

  • Danh từ
    sự vô tư
    sự khinh suất