Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    cổ vũ, động viên
    chúng tôi được cổ vũ nhiều bởi những phát triển gần đây nhất

    * Các từ tương tự:
    heartening, hearteningly