Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cái phao
  như lifebuoy
  Động từ
  đặt phao, thả phao
  đặt phao báo hiệu đá ngầm
  buoy somebody (something) up
  (chủ yếu dùng ở dạng bị động)
  giữ cho nổi
  chiếc bè được giữ nổi nhờ những thùng xăng rỗng
  giữ giá ở mức cao hoặc thỏa đáng
  giá cổ phần được giữ ổn định vì người ta hy vọng là suy thoái sẽ chấm dứt
  khích lệ, cổ vũ, làm phấn chấn
  chúng ra cảm thấy phấn chấn lên khi nghe tin vui

  * Các từ tương tự:
  buoyage, buoyancy, buoyant, buoyantly