Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Thán từ
    như hurrah
    xem hurrah