Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  làm sôi nổi
  how can we enliven this party?
  làm thế nào để buổi tiệc sôi nổi lên đây?

  * Các từ tương tự:
  enlivener, enlivening, enlivenment