Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  [làm cho] bắt lửa, bốc cháy
  this wood is too wet to kindle
  củi này quá ẩm không cháy được
  khơi dậy (tình cảm…)
  kindle hopes
  khơi dậy niềm hi vọng
  kindle [with something]
  ánh lên, ngời lên
  mắt cô ta ngời lên vì sung sướng

  * Các từ tương tự:
  kindler