Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (+ up)
  [làm cho] tươi sáng, [làm] rạng rỡ
  nghe tin vui mặt mày anh ta rạng rỡ lên
  hoa làm gian phòng tươi sánh lên

  * Các từ tương tự:
  brightener