Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (cũ)
  nhen nhóm, làm cho bùng lên (lửa, tình cảm…)
  kích động, khêu gợi

  * Các từ tương tự:
  enkindler