Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Ngoại động từ
  làm mạnh mẽ, làm mãnh liệt, tiếp nghị lực cho, tiếp sinh lực cho
  Nội động từ
  hoạt động mạnh mẽ
  (máy tính) kích thích, mở máy

  * Các từ tương tự:
  energize, energise, energized, energizer