Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  liven [somebody (something)] up
  làm cho trở nên sống động, làm cho sôi động
  put on some music to liven thing up
  hãy mở nhạc ra cho sôi động một tí
  do liven up a bit!
  hãy sôi động lên một tí nào!

  * Các từ tương tự:
  livener