Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

actuate /'ækt∫ʊeit/  

  • Động từ
    khởi động (một cổ máy); bắt đầu (một quá trình)
    thúc đẩy
    hắn bị thúc đẩy chỉ vì lòng tham