Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (khẩu ngữ)
  tinh thần hăng hái
  full of pep
  đầy tinh thần hăng hái
  Động từ
  (-pp-)
  pep up
  làm cho hăng hái hơn; kích thích; cảm thấy hăng hái hơn
  nhạc sôi nổi để làm cho buổi liên hoan sinh động hơn

  * Các từ tương tự:
  pep talk, pep-pill, peperino, peplos, peplum, peplus, pepo, pepper, pepper mill