Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    đánh thức
    thức dậy

    * Các từ tương tự:
    wakener, wakening