Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự đánh thức
    sự thức dậy, sự tỉnh dậy
    sự gợi lại