Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người đánh thức, người gọi dậy
    (thông tục) cái bợp đầu; cú đánh bất ngờ; chuyện bất ngờ khó chịu