Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  thúc đẩy
  bị thúc đẩy bởi lòng tham
  (thường bị động) là lý do thúc đẩy
  vụ giết người này là do thù hằn [thúc đẩy]

  * Các từ tương tự:
  motivated