Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự làm hoạt động, sự làm sôi nổi, sự làm phấn chấn
  sự chấn hưng, sự làm hưng thịnh (buôn bán)
  sự làm tươi sáng, sự làm vui vẻ, sự làm sinh động
  Tính từ
  làm sôi nổi (âm nhạc); làm khoẻ mạnh (khí hậu, không khí)
  làm vui vẻ (câu chuyện)