Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

exhilarate /ig'ziləreit/  

  • Động từ
    (thường dùng ở dạng bị động)
    làm phấn chấn, làm hồ hởi
    hồ hởi trước tin đó