Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    Sự vui vẻ, sự tươi vui