Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

joviality /dʒəʊvi'æləti/  

  • Danh từ
    tính vui vẻ; tâm hồn vui vẻ