Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cheeriness /'t∫iərinis/  

  • Danh từ
    sự vui vẻ hân hoan