Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

joyfulness /'dʒɔifəlnis/  

  • Danh từ
    sự vui sướng, sự hân hoan