Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

felicity /fə'lisəti/  

  • Danh từ
    hạnh phúc lớn lao
    phong cách (nói và viết) hay
    he expressed himself with a great felicity
    anh ta diễn đạt ý của mình một cách rất hay