Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

old-fashioned /,əʊld'fæ∫nd/  

 • Tính từ
  cũ; không hợp thời trang
  old-fashioned clothes
  quần áo không hợp thời trang
  cổ hủ; lạc hậu
  my aunt is very old-fashioned
  bà cô tôi rất cổ hủ
  she gave me an old-fashioned look
  cô ta nhìn tôi bằng con mắt không tán thành
  Danh từ
  (Mỹ)
  cốc-tay rượu uýt-ki

  * Các từ tương tự:
  old fashioned, old-fashionedness