Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

old-fashionedness /'ould'fæʃndnis/  

  • Danh từ
    sự không hợp thời trang
    tính chất nệ cổ, tính chất lạc hậu