Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

supersede /,su:pə'si:d/  /,sju:pə'si:d/

  • Động từ
    thay thế, thế
    liệu một ngày nào đó công nhân xí nghiệp có được máy móc hoàn toàn thay thế không nhỉ?