Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  để lại (chỗ cũ)
  replace the book on the shelf
  để lại quyển sách lên giá sách
  replace the receiver
  để lại ống nghe vào chỗ cũ (trên máy điện thoại)
  thay thế, thay
  can anything replace a mother's love?
  có gì thay thế được cho tình mẹ không?
  viên phó của ông ta thay ông làm lãnh tụ
  replace a broken window with a new one
  thay cửa kính vỡ bằng một cái mới
  chúng tôi thay táo bằng cam

  * Các từ tương tự:
  replaceability, replaceable, replacement, Replacement cost, Replacement cost accounting, Replacement investment, Replacement ratio, replacer