Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  ôi, ươn (thực phẩm…)
  nhàm chán
  diễn xuất của cô ta đã trở nên nhàm chán
  chơi không hay vì tập dượt quá sức (vận động viên…)
  Động từ
  ôi đi, ươn đi
  trở nên nhàm chán
  tôi chẳng bao giờ chán cái thú được nghe loại nhạc đó

  * Các từ tương tự:
  stalely, stalemate, staleness, stalenism, stalenist, stalenize